Opdateret 27-11-2022

Vedtægter for LFK

Vedtægter for

Lolland Falsters Køreforening


Formål
§1 Lolland Falsters Køreforening er en sportsforening, hvis formål det er at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer og for arbejde med gamle hestetrukne redskaber, ved afholdelse af træningsarrangementer, kurser, demonstrationsarrangementer m.m. samt udbrede kendskabet til kørsel med heste i al almindelighed. Det er foreningens mål at indsamle og istandsætte gamle hestetrukne redskaber til brug ved foreningens arrangementer.

Medlemskab
§2 Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kørsel med heste. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før regnskabsårets udløb.

§3 Medlemskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. februar, slettes vedkommende som medlem, men kan optages på ny mod betaling af restancen og et gebyr på 20kr. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Der kan tegnes familiemedlemskab og enkeltmedlemskab. Familiemedlemskab giver max 2 stemmer og dækker børn til 18år.

Generalforsamlingen
§4 Generalforsamlingen er forsamlingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang årligt i tiden 10. november til 31. december. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved
simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt. Afstemning sker skriftligt, såfremt det forlanges af et af de tilstedeværende medlemmer. Over det på generalforsamlingen passerede, føres protokol, som underskrives af dirigenten.

§5 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der
altid skal indeholde mindst:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. oktober. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller af
bestyrelsen, samt når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden.
Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilke(t) emne(r), der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling, der herefter indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage med mindst
14 dages varsel.

Bestyrelsen
§7 Lolland Falsters Køreforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

§8 Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen supplerer sig selv ved frafald indtil førstkommende generalforsamling. Der afgår hvert år 2(3) bestyrelsesmedlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen afholder møder når det skønnes nødvendigt. Sekretæren fører beslutningsreferat og kassereren fører regnskabet og ajourfører medlemsfortegnelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden plus et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse og/eller placering af foreningens pengemidler.
Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn.

Regnskab
§10 Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt at udarbejde status. Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.

§11 Det årlige regnskab revideres af den valgte revisor inden den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer
§12 Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem kræves, at dette godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af selskabets medlemmer er mødt op og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Er disse krav ikke opfyldt, skal forslaget vedtages på
2 på hinanden følgende, med mindst 20 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.

§13 Foreningen kan kun opløses, når beslutningen herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Vedrørende fordeling af foreningens midler træffes bestemmelse herom på den sidste generalforsamling. Dette gælder også de af foreningen ejede redskaber og vogne, idet eventuelle betingelser fremsat af giveren ved overdragelsen af redskaber og vogne, respekteres forud for noget andet.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. november 2000.

Vedtægtsændring i § 4, enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 27. november 2005.

Vedtægtsændring i § 3, enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2015.

Nyeste kommentarer